Услуги

Нашите услуги вклучуваат:

  • Комплетно финансиско и материјално сметководство
  • Изготвување пресметки на плати
  • Денарско и девизно работење
  • Трансакции Online во ваше име и за ваша сметка во земјата и во старнство –по барање на деловниот партнер
  • Наплата на побарувања во ваше име изработка на ИОС-и, конфирмации и опомени
  • Пресметки на сите видови даноци
  • Изготвување на годишни сметки и финансиски извештаи
  • Даночен консалтинг
  • Финансиски совети
  • Персонална евиденција